تبدیل مبالغ
از طرف
به
 

تمامی مبالغ توسط بانک های اروپایی محاسبه میشوند